Školní psycholog a speciální pedagog

Autor: Jindřich Domín <jdomin@volny.cz>, Téma: Žáci, Zdroj: Jonáš Habr, Vydáno dne: 29. 09. 2014

Základní informace

Školní psycholog a školní speciální pedagog jsou k dispozici dětem, rodičům i pedagogům a jsou vázáni mlčenlivostí. Do jejich kompetencí spadají následující aktivity:

 • práce se třídními kolektivy,
 • vyhledávání a podpora žaků ohrožených školním neúspěchem,
 • vedení žáků se specifickými poruchami učení nebo chování,
 • podpora žáků s výchovnými obtížemi doma nebo ve škole,
 • podpora zvládání náročné rodinné situace žáka,
 • podpora žáků se specifickými osobnostními charakteristikami (např. děti s nízkým sebevědomím, děti se sníženou schopností seberegulace, děti zvýšeně úzkostné),
 • zvládání a prevence psychosomatických obtíží dítěte,
 • poradenství při volbě povolání,
 • vyhledávání kontaktů na další odborná pracoviště poskytující péči dětem a mladistvým.

  Do kompetence školního psychologa a školního speciálního pedagoga nespadá:

 • psychologická a speciálně pedagogická diagnostika jako podklad k doporučení individuálního vzdělávacího plánu či doporučení k zařazení žáka se zdravotním postižením do režimu speciálního vzdělávání – je v kompetenci pedagogicko-psychologické poradny,
 • psaní soudně znaleckých posudků,
 • předepisování léků,
 • zasahování do školní klasifikace žáka.

  Více informací včetně aktualit najdete na webu poradna.cesbrod.cz.