Zápis 2014

Autor: Jindřich Domín <jdomin@volny.cz>, Téma: Archiv, Vydáno dne: 06. 11. 2013

Pozvánka na zápis dětí do první třídy

Ředitel Základní školy Kounice oznamuje, že zápis dětí do první třídy se koná

 • v pátek 17. ledna 2014 od 14.00 do 18:00
 • a v sobotu 18. ledna 2014 od 8:30 do 12:00

  v přízemí budovy základní školy v Kounicích.

  Tento zápis je povinný pro děti narozené od 1. září 2007 do 31. srpna 2008 a nepovinný pro děti s odloženou školní docházkou. Je ale třeba, aby zákonní zástupci těchto žáků požádali školu o přijetí.

  Zápisu se mohou zúčastnit i děti narozené 1. září 2008 až 30. června 2009. K žádosti o přijetí těchto mladších dětí je třeba přiložit doporučení - viz § 36 školského zákon (dole).

  Zákonný zástupce přinese k zápisu rodný list dítěte.

  Podrobný časový rozvrh bude k dispozici v ZŠ Kounice a MŠ Kounice.

  Ze školského zákona:

  § 36 Plnění povinnosti školní docházky

  (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  § 37 Odklad povinné školní docházky

  (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (případně klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.".

  (2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

  (3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

  (4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

  V Kounicích, dne 6.11.2013.

  Mgr. Jindřich Domín, ředitel školy